Skive Kulturhistoriske Museumsforening 

§ 1. Foreningens navn er ”Skive Kulturhistoriske Museumsforening”. Foreningen holder fortrinsvis sine møder og arrangementer i bygninger, som hører under Museum Salling.

§ 2. Foreningens formål er at støtte de kulturhistoriske arbejdsområder under Museum Salling samt styrke interessen for egnens lokalhistorie fra oldtid til nutid.

Foreningen kan afholde kurser, foredrag, studieture og andre arrangementer, eventuelt i samarbejde med andre foreninger og institutioner.

Foreningen kan efter indbydelse indgå i bestyrelsen for Museum Salling.

§ 3. Som medlem af ”Skive Kulturhistoriske Museumsforening” optages enhver, der til foreningen indbetaler det årlige kontingent.

§ 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, således at der i lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer.

Der vælges endvidere hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen mødes efter behov, dog mindst 2 gange årligt.

Foreningen tegnes af formanden.

§ 5. Økonomi og regnskab.

Foreningens faste indtægter udgøres af kontingenter. Foreningen kan endvidere afholde indtægtsgivende arrangementer, og foreningens bestyrelse kan ansøge fonde o.l. om tilskud.

Foreningens indtægter kan efter bestyrelsens skøn anvendes til formål, der falder ind under § 2.

Regnskabet føres af kassereren. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 6. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden den 1. juni.

Indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamling foretages af bestyrelsen og skal ske med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i pressen og / eller brev til medlemmerne.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 10 af foreningens medlemmer skriftligt og med angivelse af forhandlingsemne fremsender begæring herom til foreningens formand. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen finde sted senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt mindst ét medlem fremsætter begæring herom.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent.

2.Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed.

3.Orientering om de kulturhistoriske aktiviteter inden for Museum Salling i Skive.

4.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

5.Fastsættelse af kontingent, herunder drøftelse af budget.

6.Indkomne forslag fra medlemmer.

7.Valg af bestyrelse og suppleanter.

8.Valg af revisorer.

9.Evt.

§ 7. Foreningens opløsning

Foreningens opløsning skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer for opløsningen

Foreningens formue tilfalder de kulturhistoriske dele af Museum Salling i Skive.

 

   
Arrangementer 2024:
Generalforsamling 2024Mandag 13. maj kl. 19.30 Lensmandsstuen, Byarkivet.
Afholdte arrangementer
   

Foreningen  

   

Søg  

   

SKM medlem  

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra de nyhedsbreve, som vi gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside.
Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på Sammus hjemmesiden i forhold til den udsendte pdf version.

 

   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening