Referat fra generalforsamling i Skive Kulturhistoriske Museumsforening
 
Sted: Lensmandsstuen på Byarkivet Søndre Boulevard 1A. 7800 Skive
Mandag den 13. maj 2024 kl. 19.30. Aftenen starter med et indlæg af byarkiver Kristian Buhl Thomsen, der vil fortælle om arkivet, indsamlingen og lidt om stedets historie. 
 
Referat:
1. Valg af dirigent:  
Niels Mortensen blev valgt.
Birger Gudmandsen blev valgt som referent.
 
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed:
Gunhild fortalte, at der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, og at der har været afholdt 5 offentlige arrangementer. Formanden og bestyrelsesmedlemmer har deltaget i møder med SAMMUS og lign.
 
3.  Orientering om de kulturhistoriske aktiviteter inden for Museum Sallings i Skive:
I samarbejde med AOF Skive havde vi en velbesøgt foredragsaften med Lars Novrup Frederiksen, som fortalte om sit forfatterskab. Sammen med Historisk Samfund havde vi et arrangement i den bevaringsværdige bygning Annexet. Der var også et arrangement på Kærgaardsholm med Esben Graugaard, som fortalte om studedrift og driftige personer i den forbindelse. Marianne Gjørtz Hougaard fra Blicheregnens museum fortalte om kartoffeltyskerne. Årets sidste arrangement handlede om Skives udvikling i 1940 – 1970 med nye byområder til beboelse og industri, samt om uddannelse.
 
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab:
Der har været indtægter 13075 kr. og udgifter på 10320 kr., hvilket giver et overskud på 2755 kr.
Foreningens kassebeholdning er 14493 kr.
Regnskabet blev godkendt.
 
5. Fastsættelse af kontingent, herunder drøftelse af budget. Forslag uændret kontingent i år 2025.
Det blev besluttet at fastholde kontingent uændret.
 
6. Indkomne forslag fra medlemmerne: Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen foreslår at der tages stilling   til en sammenlægning/fusion med Historisk Samfund for Skive og Omegn, således, at der på sigt er en forening der dækker de hidtidige to foreningers virke og formål. Ved en positiv tilkendegivelse for forslaget bemyndiges bestyrelsen til at arbejde videre med ideen om én forening. Herunder at der skal udfærdiges nye vedtægter.
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at arbejde videre med en sammenlægning.
 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er Børge Nielsen Boe og Gunhild Olesen Møller. På valg som suppleant er Birger Schütte (nu 1. supp.) En suppleantplads er vakant.
Genvalg.
 
8. Valg af revisorer. På valg er Torben Andersen og Niels Mortensen.
Genvalg.
 
9. Evt.
Intet.

 
   
Arrangementer 2024:
Generalforsamling 2024Mandag 13. maj kl. 19.30 Lensmandsstuen, Byarkivet.
Afholdte arrangementer
   

Søg  

   

SKM medlem  

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra de nyhedsbreve, som vi gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside.
Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på Sammus hjemmesiden i forhold til den udsendte pdf version.

 

   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening