Beretning Skive Kulturhistoriske Museumsforening 13. maj 2024 kl. 19.30. Lensmandsstuen Gl. Skivehus. Ved fmd. Gunhild Olesen Møller
 
Jeg vil gå tilbage til sidste års generalforsamling den 11. maj 2023.
Den afholdt vi i Velkomstcentret på Spøttrup Borg. Det var et fint lokale til formålet. Der var vi 13 deltagere.
 
Vedtægterne siger at i lige år skal der vælges to medlemmer og i ulige år tre medlemmer til bestyrelsen.
Der var genvalgt til Birger Gudmandsen, Gudrun Eriksen og Per Mouritsen
Bestyrelsen består desuden af Børge Nielsen Boe og Gunhild Olesen Møller
Der var også genvalg til suppleanten Birger Schütte og nyvalg til Chresten Mads Elgaard som blev 1. supp. Revisorerne Torben Andersen og Niels Mortensen blev begge genvalgt.
Kontingentet blev besluttet skulle være uændret.
Der var desuden indlæg ved museumschef Per Lunde Lauridsen om museets virke.
 
Konstituerende møde blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen. Genvalg til Gunhild Olesen Møller som formand og Birger Gudmandsen blev næstformand. Per Mouritsen blev genvalgt som kasserer. Johan Nielsen har taget sig af hjemmesiden i en del år og det har han påtaget sig indtil videre, selv om han er udtrådt af bestyrelsen. Foreningen har en fin hjemmeside. Det er helt Johans fortjeneste.
Per Mouritsen havde tager sig af trykningen og udsendelse af nyhedsbrevene. På det følgende bestyrelsesmøde den 8. august var Per Mouritsen var fraværende, men vi andre forsøgte at følge op på medlemslisten og finde frem til e-mailadresser, hvoraf der manglede rigtig mange. Eftersom det var meningen at gå helt over til kommunikation til medlemmerne via e-mail. Gunhild udsendte et brev til medlemmer, der ikke havde opgivet en e-mail. Af de 21 breve kom der svar fra ca. 5. Samt flere med adressen ubekendt.   
 
Bestyrelsen har afholdt i alt fem bestyrelsesmøder i beretningsperioden. Samt yderligere to møder i foråret 2023, der indgår i regnskabsperioden. Museumschef Per Lunde Lauridsen har deltaget i vores møder og har beredvilligt stillet sit kontor i Rønbjerg til rådighed. Bestyrelsen har været fint opdateret på museets forhold. Bestyrelsen kommunikerer indbyrdes på e-mail om praktiske ting ved arrangementer.
Den 20. marts 2023 var museets ti støtteforeninger inviteret til Fur Museum, hvor vi spiste og hørte de forskellige medarbejdere fortælle om deres fagområder. Hele vores bestyrelse deltog.
Desuden blev der afholdt et møde den 24. maj 2023 med museumschef Per Lunde Lauridsen om Samarbejdsaftalen mellem foreningen og museet. Flere fra bestyrelsen deltog i mødet og aftalen er siden underskrevet af begge parter. SKM beholder museumschefen som kontaktperson. Det er vi glade for. Samarbejdsaftalen drejer sig om en forventningsafstemning mellem museet og støtteforeningerne. På sigt er det planen at der vil blive tilbudt plads på en hjemmesiden til foreningen og ligeledes andre støtteforeninger, hvis de er interesserede.
 
Foruden ovennævnte har et eller flere bestyrelsesmedlemmerne også deltaget i andre møder.
Gudrun Eriksen og jeg deltog i et SAMMUS arr. på Bruunshåb Gamle Papirfabrik i Bruunshåb ved Viborg den 18. april 2023. Gunhild har desuden deltaget i SAMMUS-årsmødet i den 9. marts 2024 i Odense på Militærhistorisk Museum, hvor der var indlæg om museumsreformen. SAMMUS står for sammenslutningen af museumsforeninger i Danmark. Det er interessant at høre hvad museumsbestyrelserne laver andre steder.
Vores forening er medlem af Kulturelt Samråd i Skive. Jeg har deltaget i et møde den 22. november 2023 og i et repræsentantskabsmøde her for nylig den 16. april.
Jeg har desuden deltaget i et møde 11. sept. 2023 på Skive Bibliotek, hvor formålet var at oprette en Folkeuniversitetskomité. Det blev besluttet at genindkalde til et nyt møde. Hvorvidt det er sket, er mig ubekendt.
 
Vedrørende økonomien bærer året 2023 præg af at der har været mange aktiviteter, men også at de har hvilet i sig selv. År 2023 udviser et plus på kr. 2.754,19.
I løbet at de seneste måneder af år 2023 blev det klart for bestyrelsen at medlemskartoteket overhovedet ikke blev holdt opdateret. Desuden var der ikke udsendt rykkere af kasserer Per Mouritsen ved manglende indbetaling af kontingent. Ligeledes var der flere mellemværender med andre, som der ikke var fulgt op på trods af at bestyrelsen havde rykket for opfølgning og kontoudtog adskillige gange, men e-mails blev ikke besvaret. Det gik ikke mere. To fra bestyrelsen afhentede regnskabsmaterialerne fra kassereren ultimo 2023, så årets regnskab kunne konteres her op til status og vores mellemværender med andre kunne gøres op.
Gennemgangen af medlemslisten resulterede i at godt fyrre fra listen blev slettet, så der nu er 45 navne på listen. Per Mouritsen har ikke gentegnet sig som medlem og fratrådte bestyrelsen og 1. suppleant Chresten Mads Elgaard er indtrådt i stedet først på året 2024.
Jeg har udført arbejdet med at opdatere medlemslisten og kontaktet mange for at få e-mailadresser. Eftersom de skal bruges i den fremtidige kommunikation. Medlemslisten er nødt til at være opdateret for at trykke museumskortene. Det er medlemmernes eget ansvar at holde deres kontaktoplysninger opdateret.
 
Jeg vil komme ind på vores arrangementer i år 2023 eftersom de indgår i vores regnskab.  
Den 12. januar 2023 var der foredrag med forfatteren til romanerne ”Kirstine og Priorinden” Lars Novrup Frederiksen. Det var meningen at det skulle have været den 22. november på Havnevej, men forfatteren blev syg og mistede stemmen efter at vi havde annonceret. Vores bestyrelsesmedlem Birger Gudmandsen kontaktede så AOF-Skive og spurgte om vi kunne afholde foredraget i deres lokaler, eftersom Museet på Havnevej var blevet vinterlukket. Det blev en helt forrygende aften og der deltog vel 120 personer eller flere, men alle blev bænket og fik kaffe. Aftalen var at AOF sørgede for lokaler, kaffe og betaling af forfatteren, så det kunne de godt være tjent med. Vi betalte annoncen. Den store lokale interesse for romanerne skyldes at handlingen er henlagt til lokaliteten Stubber Kloster, hvor der i dag kun er en lille rest af det fordums meget store kompleks. Det har været et fungerende kloster i 400 år. Det var et spændende foredrag og forfatteren oplyste at han skriver på en fortsættelse af de to romaner.
 
Den 19. august 2024 kl. 14.00 var vi sammen med museet og Historisk Samfund medindbyder til et arrangement på Skivehus og Annexet. Det blev et stort tilløbsstykke og begunstiget af godt vejr. Der deltog over 100 – måske flere. Kaffen blev indtaget på hotellet mod betaling og forudbestilling. Der var indlæg af arkæolog Turi Thomsen. Arkitekt Erik Bach Søgaard kom med en vurdering af en renovering af Annexet. Der var rundvisning ved byarkiver Kristian Buhl Thomsen i arkivet. Formand for Historisk Samfund Johan Nielsen og tidl. byarkiver Niels Mortensen orienterede og supplerede med historisk baggrundsviden. Annexet ejes af Knud Bjerre.
 
Lørdag den 23. september kl. 13.30 var vi to ovennævnte foreninger og museet ligeledes indbydere til et foredrag på Folkeuniversitetsniveau på den gamle studegård. Kjærgaardsholdm på Holstebrovej 484 per Spøttrup. Ægteparret Dorte og vores bestyrelsesmedlem Chresten Mads Elgaard havde gæstfrit inviteret til en spændende eftermiddag med tidligere museumsinspektør fra Holstebro Museerne Esben Graugaard. Han er forfatter til mange historiske udgivelser og et værk om studedrift, som den var foregået i århundreder. Studedrift var dagens emne. Kjærgaardsholm ligger centralt, hvor vejene øst-vest krydser med vejene nord-syd. Chresten Mads Elgaaard fortalte kort om slægtsgården og senere var der mulighed for at bese det gamle voldsted. Jeg vil tro at der var op mod 90 deltagere i dette foredrag. Der var udsendt et nyhedsbrev til dette arr. Desuden var det annonceret.
 
Den 25. januar 2024 var der et folkeuniversitetsforedrag om Kartoffeltyskere med museumsleder Marianne Gjørtz Hougaard. fra Museum Silkeborg, afdeling Blicheregnen. Jeg arrangerede foredraget eftersom jeg har hørt M.G. Hougaard fortælle flere gange. Vi havde søgt om støtte fra Folkeuniversitetet og fået den bevilliget. Vi skrev til vores medlemmer og inviterede desuden slægtsforskernes medlemmer og Historisk Samfund. Foredraget blev annonceret på hjemmesiden. Økonomien gik lige op og der deltog godt 40 i foredraget. Det kan godt være en udfordring i relation til foredrag at få økonomien til at hænge sammen. Vi ramte dog ind i en heldig tid, hvor der er stor interesse for Kartoffeltyskere eftersom filmen Bastarden med Mads Mikkelsen har opnået stor succes og opnået mange priser.
 
Torsdag den 11. april 2024 havde vores bestyrelsesmedlem Birger Gudmandsen arrangeret et foredrag med tidl. Byarkiver Niels Mortensen. Emnet var: Da Skiveegnen blev moderne. Der var stor interesse for foredraget og op mod 65 deltog. Så lokalet på Havnevej var fyldt.
 
Fremtiden.
Vi modtager gerne forslag fra jer medlemmer til arrangementer og besøg.
Det forventes at der på et tidspunkt bliver et besøg på Thise Mejeri og Marienlyst, samt en gentagelse af en tur til nogle herregårde i Salling.
Desuden er der planlagt nok et foredrag på Kjærgaardsholdm den 21. september kl. 13.30. Emnet er denne gang ”Vesterlandets Konge” Chr. de Linde. Det er igen med Esben Graugaard som foredragsholder, men mere om det senere.
Desuden er vi medindbydere med Hist. Samf. og Grænseforeningen om et arr. den 8. oktober i Sognehuse på Kirkevej 25B.
Om fremtiden.
Vi har et forslag til afstemning om at gå ind i et samarbejde med Historisk Samfund og danne en fælles forening, der både er en støtteforening for museet, en bevaringsforening for bygningskultur, udgiver af Skivebogen og arrangør af historiske foredrag. Eftersom mange af vores medlemmer også er medlemmer i Hist. Samf. tror vi at det vil blive en gevinst på sigt. Så vi håber I vil støtte forslaget. Vi har afholdet et møde med Hist. Samf. Dette møde foregik i en god stemning.
   
Slutteligt vil jeg sige tak til Museum Salling for den gode service vi får som støtteforening og især tak til ledelsen og de medarbejdere, der servicerer os med udstillingsåbninger, nyhedsbreve, mv. Vi er også glade for ordningen med adgangskort for vore medlemmer til udstillingerne.
Tak til medlemmerne for at I støtter op om vores arrangementer og gentegner jer som medlemmer. Tak til Skive Folkeblad og Midt på Ugen.
 
Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for jeres villighed til at påtage jer opgaver og jeres mange ideer til arrangementer. Det er ikke dem alle der bliver til noget. Tak for samværet og hyggelige møder. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer alle.
 
Lad os håbe det bedste for fremtiden.
Tak fordi I lyttede
Gunhild Olesen Møller
 
 
 
   
Arrangementer 2024:
Generalforsamling 2024Mandag 13. maj kl. 19.30 Lensmandsstuen, Byarkivet.
Afholdte arrangementer
   

Søg  

   

SKM medlem  

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra de nyhedsbreve, som vi gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside.
Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på Sammus hjemmesiden i forhold til den udsendte pdf version.

 

   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening