Historiemenu  

   
 
Referat af generalforsamling i Skive Kulturhistoriske Museumsforening
Søndag den 28. april 2019 kl. 16.00
i Skive Marineforenings lokaler på Skive Havn.
 
1. Valg af dirigent.
Niels Mortensen blev foreslået og valgt af forsamlingen.
Niels Mortensen gennemgik formalia og erklærede generalforsamlingen indvarslet rettidig iflg. vedtægternes ord herom, hvorefter generalforsamlingen blev erklæret for lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 
2. Valg af referent.
Valgt som referent blev Per Mouritsen, Roslev. 
3. Formandens beretning.
Formanden Gunhild Olesen Møller aflagde beretning for foreningens arbejde gennem det forløbne år. Formanden nævnte, at på sidste års generalforsamling havde tidligere formand – Erik Krogh Kristensen – ikke genopstillet, og derefter havde bestyrelsen konstitueret sig med Gunhild Olesen Møller fra Øster Assels på Mors som ny formand.
Formanden nævnte, at der i beretningsperioden havde været afholdt 3 bestyrelsesmøder, og at museumsleder Inger Kjær Kristensen havde deltaget i dem alle, hvilket man i bestyrelsen var glade for, hvorved der var en god og direkte kontakt til museet.
Formanden nævnte også de afholdte arrangementer, hvor er besøg på Ørslev Kloster Arbejdsrefugium i maj måned 2018 havde været det første efter generalforsamlingen. I juni måned havde der været en byvandring, hvor lederen af Skive Byarkiv – Niels Mortensen – havde vist rundt til de lokaliteter, som havde rummet Skive Museum siden 1909 og indtil i dag med lokaliteterne på Havnevej, som var taget i brug i 1942. I august var der besøg på herregården Bustrup, hvor tidligere forstander Erling Grønlund havde givet en grundig fortælling om herregårdens historie fra herregård og dets nuværende virksomhed som en del af Tvind
I sept. Havde der været et arrangement, hvor 34 betalende deltagere havde hørt Torben From fortælle om bogen ”Efter Isen” og fotograf Jens Kristian Kjærgaard fortalte om de mange fotos i bogen. Bogen er udstyret med Knud Sørensens digte og meget flot udstyret. Mange benyttede lejligheden til at købe bogen.
Søndag den 28. oktober havde foreningen efter aftale med hotelværtinde Lisbeth thor Straten, inviteret til besøg på Skivehus Hotel, hvor overskriften var: ”Fra Kongsgård til hotel”. Her dukkede ikke mindre end 90 personer op.
Vi fik en flot gennemgang og præsentation af bygningerne, og efterfølgende – under kaffen – gav Johan Nielsen den historiske gennemgang af stedets udvikling fra fortid til nutid.
Efter nytår havde der været et besøg på Hancock-Bryggerierne,  hvor 18 deltog i rundvisningen – og den efterfølgende smagsprøvning af ’produkterne’.
I marts måned havde der været et arrangement med foredrag af lektor emeritus Per Dahl, Aarhus om Johs. V. Jensens forfatterskab med udgangspunkt i ”Himmerlandshistorier”, og forfatter Knud Peder Jensen, Fur holdt er foredrag om Jeppe Aakjærs forfatterskab om Jeppe Aakjærs syn på lokalhistorien.
Her var der på kanten af 40 tilhørere.
I marts måned havde der været et møde på Skive Museum for formændene for de tilknyttede støtte- og venneforeninger om muligheden for at låne de nye mødelokaler, som findes i rummet under Skive Byarkiv. Der er her mulighed for at afholde møder, idet der ikke afkræves husleje, og der kan eventuelt aftale at mødedeltagerne kan få serveret kaffe, mens man selv må sørge for eventuelt brød til kaffen.
Dog skulle man huske, at museet selv disponerer over dette lokale på onsdage.
Den helt overskyggende begivenhed i løbet af året var genindvielsen af Skive Museum, hvor kulturministeren den 15. september 2018 stod for snoreklipningen og genindvielsen. Mange havde valgt at deltage i dette arrangement.
Også indvielsen af den nye magasinbygning i Rønbjerg blev besøgt at mange interesserede, og det var en fryd at se de nye lokaler, som sikrer, at de indlevede genstande – ikke mindst kunstsamlingen – nu kommer under gode opbevaringsforhold med klimastyring m.v.
Formanden sluttede med at konstatere, at vi i bestyrelsen med stor interesse havde fulgt planerne om at sikre Skive Museum sin fremtid.
Formanden sluttede sin beretning med en tak til bestyrelsens øvrige medlemmer for godt samarbejde i årets løb, og deres villighed til at deltage i de forskellige arrangementers afvikling.
 
Beretningen blev uden debat godkendt af forsamlingen.
 
4. Kassereren forlægger det reviderede regnskab.
Per Mouritsen gennemgik det udleverede og reviderede regnskab, der udviste et underskud på 2.332,27 kr. Foreningens formue var derved kommet ned på 13.477,01 kr.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der derefter blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 
5. Fastsættelse af kontingent herunder drøftelse af budget.
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet forblev uændret med 150 kr. for enkeltmedlemmer og 200 kr. for et husstands medlemskab. Kontingentet for virksomheder og institutioner foreslog man ligeledes uændret til 250 kr. pr. år.
Forslaget blev enstemmigt godkendt. 
 
6. Indkomne forslag fra medlemmer.
Fra bestyrelsen forelå forslag om, at ordlyden i vedtægterne blev tilrettet således, at ordet Muse®um blev ændret til det ny-vedtagne navn, som er Skive Museum og at udstillingsstederne nu bliver omtalt som Museum Salling. Herunder blev det foreslået og vedtaget, at vi genindfører foreningens oprindelige navn, Skive Kulturhistoriske Museumsforening.
Bestyrelsen fik mandat til at tilrette vedtægterne, så disse genspejler ’den nye’ virkelighed. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg til bestyrelsen var efter tur:
Leo Bisgaard Andersen Per T. Mouritsen, som begge blev genvalgt. På valg var desuden Else Marie Aagaard, Skive, som ikke modtog genvalg. I stedet blev foreslået nyvalg sf Birger Gudmandsen, Skive. Birger Gudmandsen blev valgt med akklamation.
Som suppleanter blev følgende genvalgt:
Godsejer Birger Schütte, Eskjær
Arkitekt Børge Nielsen-Boe, Aalbæk 
 
8. Valg af revisor.
Iflg. vedtægterne skal der hver års vælges 2 revisorer for 1 år, og her blev Torben Andersen, Skive og byarkivar Nielsen Mortensen, Skive begge genvalgt som revisorer. 
 
9. Eventuelt.
Else Marie Aagaard takkede for de 2 år, hun havde haft som medlem af bestyrelsen, og derefter takkede formanden Gunhild Olesen Møller Else Marie Aagaard for arbejdet og overrakte en boggave til Else Marie Aagaard som tak for arbejdet.
Formanden takkede dirigenten og erklærede herefter generalforsamlingen sluttet.
 
Inden generalforsamlingen havde museumsleder Inge Kjær Kristensen givet et indlæg om årets gang på Skive Museum, hvor de to store begivenheder havde været genindvielsen af den nyrenoverede bygning på Havnevej 14 i Skive og den nye depotbygning administrationslokalerne ved Rønbjerg gl. skole. Som sædvanlig var det en grundig gennemgang af det forløbne år. Inger Kjær Kristensen omtalte bl.a. det nye tiltag med ’onsdagsarrangementer’, som holdes i de nye mødelokaler hver onsdag med skiftende emner, indenfor de fire retninger: Arkæologi, natur, samtid og kunst. Disse arrangementer vil blive fortsat efter en sommerpause, og en ny flyer vil blive udarbejdet til den tid.
 
 
 
Niels Mortensen                        Per Mouritsen
Dirigent                                   Referent
Referat godkendt af dirigent Niels Mortensen og formand Gunhild Olesen Møller 
 
 
Beretning Skive Kulturhistoriske Museumsforening 28. april 2019. Sted: Marineforeningen.
V. Fmd. Gunhild Olesen Møller 
 
Den 30. april 2018 afholdt Skive Kulturhistoriske Museumsforening generalforsamling på Skive Bibliotek.
Formanden Erik Krogh Kristensen aflagde beretning.
Kontingentet blev besluttet skulle være uændret kr. 150 for enkeltmedlemmer, kr. 200 for en husstand og kr.250 for en institution.
Erik Krog Kristensen ønskede ikke genvalg. Efterfølgende var der genvalg til Gunhild Olesen Møller og nyvalg til Johan Nielsen, som tidligere havde været formand for bestyrelsen, men ikke ønskede at få den post igen. Men dog godt ville indtræde i bestyrelsen igen.
Der var også genvalg til suppleanterne Birger Schütte og Børge Nielsen-Boe, samt revisorerne Torben Andersen og Niels Mortensen.
 
Aftenen sluttede med at museumsleder Inge Kjær Kristensen fortalte om udbygningen af museet og renoveringen på Havnevej. Byarkivet var flyttet ind og i september 2018 åbnes museet.
Samme aften var der repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samvirke, som vi jo så var afskåret fra at deltage i.
 
Den 29. maj afholdt foreningen konstituerende møde. Der skulle så findes en ny formand og det blev undertegnede Gunhild Olesen Møller, Leo Bisgaard Andersen blev genvalgt som næstformand og Per Mouritsen genvalgt som kasserer. Derud over har bestyrelsen bestået af Else Marie Aagaard og Johan Nielsen, der på smukkeste vis tager sig af hjemmesiden. Jeg synes foreningen har en meget fin hjemmeside og det er helt Johans fortjeneste. Johan bidrager også med mange historiske artikler.
Per Mouritsen tager sig af trykningen og udsendelse af nyhedsbrevene. Der kommer som regel 2-3 per år.
 
Bestyrelsen har holdt yderligere tre møder i beretningsperioden. Museumsleder Inge Kjær Andersen deltager i møderne, når det er muligt og har beredvilligt stillet sit kontor i Rønbjerg til rådighed for foreningen. Bestyrelsen er fint opdateret på museets forhold. Bestyrelsen kommunikerer indbyrdes på e-mail, men især om praktiske ting i forbindelse med arrangementer. De store linjer lægges i fællesskab på bestyrelsesmøderne.
 
Årets arrangementer.
Den 8. maj 2018 besøgte foreningen Ørslevkloster Arbejdsrefugium. Det var et fantastisk spændende arrangement, men desværre med ret få deltagere. Garry Kayes viste rundt. Gunhild havde sørget for det praktiske og omkring annoncering.
Den 13. juni var vi på byvandring med byarkiver Niels Mortensen. Vi blev gjort opmærksomme på bygningsmæssige detaljer og historien gang. Der er virkelig meget at fortælle. Jeg har deltage i de ture nogle gange og hver gang er der nye ting der bliver fremhævet. Denne aften var emnet museumshistorien i Skive og alle de planer der havde været for museet gennem tiderne.
 
Den 22. august var foreningen på Herregården Bustrup under postnummeret Spøttrup. Her fik vi en indføring i dels historien, men især den nyere benyttelse om en del af Tvind Skolerne. En tidligere forstander Erling Grønlund viste rundt og vi så de mange velrenoverede lokaler i de tidligere staldbygninger. Den medbragte kaffe indtog vi i elevernes spisestue. Jeg havde også her sørget for det praktiske.
 
Den 4. september havde foreningen et velbesøgt arrangement på Skive Bibliotek med 34 betalende detagere. Torben From fortalte om bogen Under Isen, der udkom i november 2017. Bogen er illustreret af Jens Kristian Kjærgaards naturfotos, og Finne Haves og Henrik Schell Andersens malerier, samt forfatteren Knud Sørensens digte. Det var Leo Bisgaard, der havde taget sig af det praktiske denne aften. Det samme gjaldt det næste arrangement, hvor Leo havde fået ideen til et besøg på Hotel Skivehus. Søndag den 28. oktober under titlen Skives Vugge. Fra Kongs-borg til Hotel. Der var tilmelding, men der dukkede flere op, så vi var op mod 90 deltagere, så der blev behov for flere stole, men alle fik kaffe. Hotelværtinde Lisbeth Thor Straten fremviste hotellet og Johan Nielsen tog sig af det historiske fra 1400 tallet og fremefter.
 
Den 13. marts 2019 besøgte foreningen Hancock Bryggerierne og denne gang var det Else Marie Aagaard der havde taget sig af det praktiske. Der deltog 18 denne aften. Først var der en gennemgang af bryggeriet og herefter var der mulighed for at smage på de forskellige produkter.
Den 27. marts 2019 havde vi et fællesarrangement med Historisk Samfund for Skive og Omegn på Skive Bibliotek i regi af Folkeuniversitetet. Det var et foredrag om den lokale mentalitetshistorie og det var Johan Nielsen der havde forestået det praktiske. Foredrage blev belyst ud fra litterære kilder af lektor emeritus Per Dahl fra Aarhus og forfatter Knud Peder Jensen fra Fur. Det var to interessante oplægsholdere og der deltog vel omkring 50 i foredraget.
 
Foruden ovennævnte har et eller flere bestyrelsesmedlemmerne også deltaget i andre møder.
Foreningen er medlem af Kulturelt Samråd.
Den 24. januar 2019 havde Kulturelt Samråd kulturcafe på Pulsen i Balling og for nylig den 9. april var der repræsentantskabsmøde.
Den 4. marts afholdt Inge Kjær et møde for foreningsformænd for at informere om hvordan man skulle gebærde sig ved arrangementer i de nye lokaler på Havnevej.
Her den 25. april 2019 var der Forårskur for venneforeningerne på Skive Seminarium.
 
Lørdag den 15. september 2018 var der indvielse og af Skive Museum på Havnevej. Snoreklip og hvad dertil hører.
Fredag den 18. januar 2019 var der indvielse af det nye magasin i Rønbjerg. Det var den eneste gang at det var åbent for offentligheden.  Begge indvielser var meget velbesøgte. Det vidner om en stor folkelig opbakning. Vi bestyrelsesmedlemmer har fulgt planerne gennem flere år og det har været en stor glæde at det er lykkedes. Forleden holdt jeg for rødt lys i lyskrydset ved museet. Bygningen tager sig rigtig flot ud efterrenoveringen. Bøgen var sprunget ud og græsplænen var fin grøn.
 
Vedrørende økonomien har vi i regnskabsåret et lille underskud på kr. 2.332, 27. Det er selvfølgelig altid bedre at have overskud, men jeg synes vi har fået meget ud af pengene og skaffet medlemmerne mange gode oplevelser. Vi vil ligesom de fleste andre foreninger gerne have flere medlemmer. Vi synes at det er et godt tilbud at oven i sit medlemskab får man også mulighed for at besøg de andre afdelinger af Museum Salling.
 
Fremtiden: Vi er i gang med at planlægge et foredrag om skolehistorie i efteråret 2019.
 
Slutteligt vil jeg sige tak til Museum Salling for den gode service vi får som støtteforening og især tak til Inge Kjær og de medarbejdere der servicerer os med Nyhedsbreve, mv. Tak til medlemmerne for at I støtter op om vores arrangementer og gentegner jer som medlemmer. Tak til Skive Folkeblad og Midt på Ugen.
Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for jeres villighed til at påtage jer opgaver og jeres mange ideer til nye arrangementer. Det er ikke dem alle der bliver til noget. Tak for samværet og hyggelige møder. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer alle.
 

Underkategorier

   

Søg  

   

Historie  

   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening