Det danske samfund blev i 13-1400-tallet for alvor et standsamfund, hvor bønderne blev ufrie, havde herrer, var underlagt konge, kirke eller adel. I Valdemarstiden, d.v.s. fra Valdemar d. Store 1157 til Valdemar Sejrs død i 1241, skete der en udvikling med kongens hird, kongens følge af elitekrigere. Den blev efterhånden til herremænd, som kun kongen, bisperne og de fyrstelige lensmænd måtte have i deres tjeneste. Herremandsstanden var åben nedad til selvejerbønderne, hvor dog kun de bedst stillede kunne blive optaget. Men med den kraftige befolkningstilvækst i 1200-tallet blev der i stigende grad tale om formindskelse af gårdbrugene ved deling, ofte i en udstrækning, så det kunne være vanskeligt at brødføde hele den familie, som gårdens ejere udgjorde.

Fra omkring midten af 1200-tallet ser det ud til, at strukturen på de store godser ændredes som et reultat af den jordeling, der fulgte befolkningstilvæksten. Herefter var den typiske struktur, at relativt store såkaldte brydegårde havde mindre landbogårde og små gårdsædestavne tilknyttet. Gårdsædestavnene var det, som senere kaldtes for huse med og uden jord. Beboerne af disse, gårdsæderne er formentlig trællenes efterkommere i den forstand, at da slaveriet efterhånden forsvandt, fik disse mulighed for at gifte sig og bosætte sig for sig selv. Brydegårdene var for store til at kunne drives af en familie. Til gengæld var landbogårdene for små. Så meningen var, at landboer og gårdsæder skulle levere arbejdskraft til brydegårdene, der herved blev i stand til at yde meget store afgifter til ejerne, godsejerne.

I ældre middelalder, d.v.s. indtil den sorte død fra 1348, var udviklingen, at de bønder, der påtog sig ledingspligten, den tids militærtjeneste, de havde også de økonomiske ressourcer til at stille med hest og tunge, kostbare våben, og de blev efterhånden bosiddende på de større hovedgårde. Det blev tidligt med det privilegium, at de havde skattefrihed i forhold til kongen, den tids statsmagt, til gengæld for ledingsplgten. Derfor var det simpel hovedregning, at mest muligt jord skulle lægges ind under hovedgårdenes skattefrihed. Men jorden skulle jo dyrkes, og det blev den så ved at omlægge til brydegårde, en art forvaltergård og til betydeligt mindre gårde, der blev drevet af gårdsæder (se oven for).

Bøndergårdene blev drevet af bønder, d.v.s. landboer og gårdsæder. De var som regel store nok til at kunne forsørge en familie, men varierede ellers betydeligt i størrelse. I Danmark var kun 1/6 selvejere, resten fæstegårde. Fra omkring 1500 var regelen, at fæstebønderne fæstede for livstid, og hermed rådede over gården og dens ressourcer. Til gengæld skyldte de ejeren, herremanden (kirke, krone eller adel) afgifter, tjenester og lydighed.

Sammenfattende finder vi i bunden arbejdskraften til jordens dyrkning i form af landboer og gårdsæder. En ret lille del af disse var selvejerbønder, resten fæstere. Herover var der så brydegårdene, som i forskellige perioder har betegnelser som herregårde, hovedgårde, sædegårde m.v.

hovedgårdene boede adelen, bisper eller repræsentanter for klostre. Fra reformationen i 1536 (og Christian 3.'s håndfæstning) var hovedgårdene skattefri, forudsat at ejerne, d.v.s. adelen. evt. en foged, selv beboede dem. En hovedgård defineres derfor ikke efter størrelse (de kunne sine steder være mindre end de største gårde i nabolaget), men efter status, d.v.s. om den var beboet af en adelig eller - før reformationen - en kirkelig repræsentant.

En herre- eller hovedgård: Som begreb grundlagt i 13-1400-tallet - curia principalis*, d.v.s. bispers og klostres vigtigste gårde, når der var tale om kirkelige hovedgårde, men også betegnelse for adelige hovedgårde i øvrigt. De blev fri for skat og fra 1536 også for tiende. Forudsætningen for disse privilegier var sæde på gården. Derfor kaldes herre- og hovedgårde også sædegårde. Hertil kom yderligere et begreb, knyttet til hovedgården, en ladegård. Kort defineret kan man skelne mellem borggårde med herskabsbolig og hovedgårde uden herskabsbolig, d.v.s. en ladegård. Efterhånden er ordet ladegård erstattet af 'avlsgård'.

Indtil 1660 (enevældens indførelse, svækkelse af adelens magt) var der tale om en gård med en adelig herre eller ejet af kirkelige institutioner. Herefter kunne kongen give privilegier til en gård, så den kunne kalde sig en herregård på niveau med de oprindeligt adelige herregårde. Der blev ydermere etableret grevskaber, baronier og stamhuse, som fik privilegier på niveau med, ja endda ud over den gamle adels privilegier. Hovedrige købmænd kunne nu toppe ambitionerne og samtidig yde en skærv til kongemagten ved at blive ejere af en herregård med tilhørende gods. Forskellen på de adelige og de borgerligt ejede herregårde var først og fremmest færre rettighede, f. eks. ikke hals- og håndsret over godsets bønder. Herregårdene som praktisk begreb forsvandt i 1903 med tiendeløsningen.

Som noget nyt med enevældens godssystem skulle godserne nu indkræve skatter fra godsets skattepligtige bønder, og de skulle sørge for at udskrive soldater blandt bønderne. Et ganske effektivt disciplinærmiddel, idet bønderne nødigt brugte den sparsomme fritid på militær eksercits, som både kunne være anstrengende og brutal. De nye godsejere beholdt tiendefriheden, og skattefriheden blev betinget af, at ejeren inden for 2 danske mil (ca. 15 km) ejede 200 tdr. htk. skattepligtig bøndergods, og som han var ansvarlig for at kræve skat ind fra. I modsætning til tidligere tiders adelige privilegier var der nu mere klart tale om noget for noget, d.v.s. skarpt opmålte pligter m.h.t. skatteinddrivelse og soldaterrekrutering til gengæld for mere sparsomme privilegier i form af skattefrihed og rettigheder i forhold til fæstebønderne.

I 1919 blev lensafløsningen gennemført, hvilket betød, at godserne skulle afgive betydelige mængder jord til staten, mod at blive fri ejendom, der kunne sælges, hvad det ikke kunne som len med lensprivilegier. Jorden omkring de tidligere stamhuse blev udstykket til mindre husmandsparceller som jordrentebrug, hvor jorden forblev i statens eje, mens bonden betalte en årlig jordrente til staten. Bonden eller statshusmanden kunne lade ejendommen gå i arv, men han kunne ikke sælge den.

Ved lensafløsningen skiftede det danske landskab karakter. Hvor der gennem den danske historie havde været store sparsomt bebyggede landarealer, skød småejendomme nu op rundt omkring i landskabet/det åbne land.

I Nordfjends har der været flg. herregårde: Ørslev Kloster, Staarupgaard, Strandet. Og lidt uden for området: Skivehus, Krabbesholm, Estvadgaard og Taarupgaard.

Andre herregårde i Limfjordslandet: Astrup, Bustrup, Eskjær, Grinderslev Kloster, Nørgård, Hegnet, Jungetgård, Kjeldgård, Kærgårdsholm, Kaas, Spøttrup Borg, Østergård. Endelig markedsføres Hesthave ved Spøttrup også som herregård, hvad der ingenlunde er tale om i gængs og historisk forstand.
Spøttrup Borg og Hesthave
Spøttrup hører vi om første gang i 1404, da Niels Bugges dattersøn Johan Skarpenberg skænkede gården til bispestolen i Viborg. Borgen i dens så nogenlunde nuværende skikkelse blev opført i 1520’erne som bispedømmets ”beskyttelse mod reformationen”. Selv om borgen således først er opført ved middelalderens absolutte slutpunkt, er den med sine voldanlæg et godt vidnesbyrd om, hvorledes middelalderens borge, fæstningsanlæg så ud.
På hoved- eller herregårdene boede adelen, bisper eller repræsentanter for klostre. Efter reformationen i 1536 overtog kronen alt kirkegods.
En hovedgård defineres derfor ikke efter størrelse men efter status, d.v.s. om den var beboet af en adelig eller - før reformationen - en kirkelig repræsentant. Derfor kaldes herre- og hovedgårde også sædegårde. Hertil kom yderligere et begreb, knyttet til hovedgården, en ladegård. Kort kan man skelne mellem borggårde med herskabsbolig og hovedgårde uden herskabsbolig, d.v.s. en ladegård. Efterhånden er ordet ladegård erstattet af ”avlsgård”.
I 1579 overdrog Frederik 2. Spøttrup Borg til den mecklenborgske adelsmand Henrik Below.
Mogens Rosenkranz solgte Spøttrup Borg i 1776. Herefter var der flere ejere, som lod borgen forfalde, og som havde planer om helt af få den nedrevet.
I 1918 blev de sørgelige rester af borgen fredet, og Det Særlige Bygningssyn forhindrede yderligere nedrivning og forfald. Fra 1937 ejedes borgen af staten.
Henrik Berlow oprettede før sin død i 1606 ladegården Hesthave (Hesthauge, d.v.s. indhegning med (ride)heste), hvor der på et tidspunkt før 1663 blev opført tilhørende avlsbygninger. I en præsteindberetning til Viborg bispen i 1690 hedder det om Below og Hesthave: ” … han indhæfvede en ganske stor deel jord …, hvoraf han gjorde sig en Ladegaard, kaldet Hestehauge, hvorofor mange gaarde blefe sieet øde … så præsten ikke kunne nuide den årlige indkomst af dennem …”
Dette er blot en ud af flere præsteindberetninger, hvor bønderne klager over godsets dispositioner over bøndernes rettigheder i forhold til den dyrkede jord. Hesthave omtales som en ”… gaard kaldit hesthauge, under Sædegaarden Spøttrup beliggendis …” I 1688 matriklen var gården ansat til 11 tdr, hartkorn, 7 skpr., 2 alb., hvor bønderne var hoveripligtige.
Hesthauge blev sammen med Spøttrup Borg i 1784 købt af Nis Nissens far med underliggende gods. Hovedgården blev af Nis Nissen udparceleret, herunder også Hesthave. I 1821 overgik gården til et konsortium. Hesthave blev i 1827 overtaget af Peder J. Primdal, hvis datter Johanne i 1871 bliver gift med Poul Dahlgaard fra Mors. Dennes søn, Bertel Dahlgaard sørgede for statens overtagelse af Spøttrup Borg.
I 1905 solgtes gården til svigersønnen Gudik Gudiksen, 1943 til Knud Gudiksen, 1960 til Johan M. Jensen, 1976 til Knud Dyhrberg Jensen, 2004 til bankmanden Bent Jensen, 2004 købte Grethe Breum af denne bygningerne.
De oprindelige bygninger er der næppe meget tilbage af. Det ældste er hovedbygningen, som i 1880 blev hovedrestaureret og fik tegltag. Avlsbygningerne er alle grundmurede og opført i 1915 efter en brand, dengang med stråtag.
Hesthaves historie er således tæt forbundet med Spøttrup Borg som lade- eller avlsgård til dette herresæde.
Hesthave i Krejbjerg
 
 
 
 
 
 
 
 
I Diplomatarium Danicums sagregister er indgangen til "hovedgård" alternativt benævnt "curia principalis, hoffuittgordtt, hoffuitt gordtt, hofuegard, hoffuitgaard, hofwt garth, howot gardh, howæth garth". Tilsvarende har en "brydegård" betegnelsen "curia uillicalis".
   
Arrangementer 2024:
Generalforsamling 2024Mandag 13. maj kl. 19.30 Lensmandsstuen, Byarkivet.
Afholdte arrangementer
   
   

Søg  

   

SKM medlem  

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra de nyhedsbreve, som vi gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside.
Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på Sammus hjemmesiden i forhold til den udsendte pdf version.

 

   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening